دوبیتی   ٢١                                                                                                                                                    

همه طـی شـد

 

گفت آندم که مـرا هجـرعزیزان همه طی شد

گفت صد شکرنما یم که هجران همه طی شد

 

  گفتم که جها ن  درکف  اقـبا ل تـــو کـی شد

 گفتم چه کنی حا ل بـراین بخت خوش اقبا ل

 

خبــری نیست

  

درخلوتم ازبوی خوش تو.اثری نیست 

یک عمربنشستم وبـرمن نظری نیست

 

گفتی که بمان, ماندم وازتـوخبـری نیست

گفتی اگروعدهءوصلت بدهم  چند نشینی

  

گـم شـده

  

بدنبال تومیگردم بدفترخانهء دل 

چه سازم من براین دیوانهء دل

 

شب وروزبی تودر غمخانهءدل

ندارد هیچ کس ازیــارم نشـا نی