دل دیــوانـه

دوبـیتی ١      

سخن ازجـوروجفای جا نا نه میکنم

به بـزم شمع نگـا ه پــــروانه میکنم  

 

بعـد ازاین حـد یـث دل دیوانه میکنم

به مجلسی که نبا شـد نگـارشیـرینم

 

  

آزرده دل

 

طبیبـم شـو که بیمارم تـوکردی

توکردی اینچنین زارم توکردی

 

دل آزارا د ل آزارم تـوکــردی

پریشان روزگا رآشفته حا لم

 

  

شـراب عشق

  

تنها منم کـزعشق تودیـوانه ام

تنها منم کـزجا م تومستا نه ام

 

تنها توئی شمع وگل وپروانه ام

تنها توئی جا م شراب عشق من