دوبیتی 100                                      

 طـنـز                                               

دامـاد سرخونه

 

چومجنـون گشته وپّرچونه گشتند

که اکثــردومــا د سـرخونه گشتند

 

همه ازعشق تـو دیـوونـه گشـتنـد

بیــا فـکــری بـکـن بحـا ل مـردم

 

مسـت

  

یکی میگـفـت بدوستش خیلی چاقی

یـواشـی داد مـیــزد خـودت الا غی

 

سـه چـارتـا مست ولوبودن توباغی

یکـی شـون آد م وارفـتـه ای بــود

 

لـوطـی

  

تــوی دوا خوری اون اولی بود 

همه جا میـزدنـد لـوطی ولی بود

 

همه جـا صحـبـت ازلـوطی علی بود

اگـه حـرف مخــارج بـود و پــولـی