دوبیتی ١٠١                  

مدام درکمینه

 

مدام درپشت شیشه درکمینه

میخواد خوابیدن ما را ببیـنه

 

زن همسایه مــون خـانم گلینه

چپ وراست درکمین این وآنه

  

آهنگ چهارگاه

 

بهش گفـتن تــوحبسی تا سحــرگـاه

زحرص میخواند توخواب اهنگ چارگاه

 

سکـیـنه سلطونـوبـردن به دادگـاه

زن بـیچــاره را بــردن به زنـدون

  

رفتیم گـل بچینیم

  

میان بـاغ گـل یکـد م بشینیـم

یوقـت دیدم همه نقش زمینیم

 

دم صبـح رفتـه بـودیم گل بچینیم

رسیدش باغبون با داس وبا بیل