دوبیتی  ١٠٢           

رفتـــم دکـتـر

 

شبـا با رخـتـخـوابم درستیــزم

که آشغـال تــواطـاقم کم بریزم

 

بـرفتـم دکتـروگفـتــم مــریضیم

بگفـتــا دکتــرحـاذق به بـنــده

  

زمیــن سفـتــه

  

مـدام جــوری میــره یهـونیـفـتـه

زنـش مـیگه زمینش خیلی سفته

 

زن عـبــاس آقــا خیـلی کـلـفــتـه

همـش عبـاس مـیگه خانم نیفتی

  

فـلج شـد

 

ازاونجا دورمیزد میرفت سربند

بـراش آورده بـودن شربت قـنـد

 

شبا توخواب میـرفـت تا ناف دربند

یه شب افتاد توچاله پاش فلج شــد