دوبیتی  ١٠٣             

کـتــاب اول

 

گـذاشتـم پیـش بچـه تا بخـونه

عجب کـردم به این دورزمونه

 

کـتـاب اولـوبــردم بـخــــونـه

بـدیـدم اون نجس کرده کتابو

  

بمـن نگفـتـی

  

آخه من چی بگـم دس پا چلفتی

امـا یـــواش بــــروبـپــا نـیفـتـی

 

شکستی شیشـه روبمـن نگفتی

حالا هـرچی شده دیگه گـذشته

  

خـنـده

  

بـرا خـوارمـادروحتی زنـاتــون

بـزاریـنـش بـرای فـا مـیـلا تون

 

میـخـام خـنـده بیآرم بـرلـبـاتـون

اگـه زیــاد اومـد غـصـه نـداره