دوبیتی ١٠٥                

پیغــام عشق

 

بـرایش یک قـفـس بلبل نهادم

کنارش یک سبد ازگــل نهادم

 

بـدرب خـانـه اش سنبـل نهادم

به او پیـغـام عشقم را رسـاندم

  

ستایشـگـر

  

نبیـنی درجهـان رنگ جفـا را

همه برپا کنی صـلح وصفا را

 

ستـایش گـرکنی ذات خــدا را

اگـرایمـان تـوبـاشد به یـزدان

  

جـهـان شـاه

  

که خلق کـرد آسمان خورشید با ماه

نـگـهـبــان تـــوبـاشـد گــاه وبـیـگـاه

 

جهان بین وجهان داروجهان شاه

اگــربـاشی هـمـیـشه در رکــابــش