دوبیتی ١٠٦           

خـلـعـت تـــرمـه

 

یک نقشه ازعاشقی برای توکشیدم

یک خلعـت ترمه ای بنام تو خریدم

 

ازپنجره صدای خوش ترا شنیدم

اندرمیان نقشـه بـرای تونوشتــم

  

دوبـیـتـی

 

هزارتا آیه نحس برای دلم تـوخوندی

با عشق وبا محبت اومدی پیشم موندی

 

مرا بشـوق رویت چشم انتظارنشوندی

اما با یک دوبیتی که من بـرات نوشتم

  

شب عـاشـقـان

  

درعـیش ولـعـب بــردیــده بستنـد

هـزاران درد وغـم برسینه خستند

 

شب است وعاشقان بیدارنشستند

نشـستـنـد درغــم  دیـــدار دلــدار