دوبیتی  ١٠٧            

رسـیـد نامه

 

هــزاران شکـرنمـودم ازخـدایم

ولی افسـوس که من ازتوجدایم

 

رسـیـد یک نامه ازتـو ازبــرایم

بخواندم نامه را چندین و چند بار

  

مـاه تا بان

 

چنان موج است پریشان تاب مویت

چـه مـیشـد میـرسید م مـن بـکـویت

 

چــومـاه چهـارو  ده تــابــانه رویت

چـوحسنـت میزنـد طعنه به خورشید

  

نـگـاه کـردم

  

نگـاه کــردم به قـرص مـاه رویت

هـمـی کـردم هـوای تــا رمــویــت

 

نشستی ونشستــم روبــرویـت

تـمـام تارو پـودم عاشقـت شد