دوبیتی   ١١

تـقــا ضـا

 

بــرآئـیـم گــردهـم یـکـبـا ردیـگـر

نــداریـم تـا قـیـا مـت کــا ردیـگـر

 

  خــداونــدا مـدد کـن بــا ردیـگــر

  اگـــرآیــد چـنـیـن روزی فـراهـم

  

سـنگ هـجــران

 

شـکستـه  قـا یـقـم  انـدریــم تـو

که مـحتـا جـم کنون برمرحم تـو

 

پــریشـا نم. پــریشـان  ازغـم   تـو

شـکستـه پای من ازسنگ هجران

  

غــم بــزرگ

  

غـمت در سـینـه ام سنگینه امشب

گـدای در گـهـت . مسکـینـه امشب

 

شـراب لعـل تـو. رنگـیـنه امشب

بیـا وجــرعـه ای درجـام ما کـن