دوبیتی  ١١٠               

تـقــویم زمان

 

کــرا فـــردای دنیــا آشـکاراست

کـه تقــویـم زمـان اندرشماراست

 

بیـا جـانـا مکـن امـروزوفـــرد ا

نگـارا لحظـه ای بـرما بیاندیش

  

فقــط تــو

 

سردارم واما سرم پیش توسرنیست

جزمنزل عـشقـت مرا خانه دگرنیست

 

مـا را بجـزعشق تـــوسودای دگر نیست

چندی که عـشق تومرا کرده غـزلخوان

  

خـط عـشق

 

هـرکه شد عاشق دگرفرزانه نیست

خـط معشوق راه هـربیـگانه نیست

 

عاشقی را کـارهـردیـوانه نیست

عاشق صادق زجـان باید گذشت