دوبیتی  ١١٣              

کـتــاب عشق

 

یا جان زتن درآید یا کام من برآید

یـا درد بـدل بماند یا که زدل درآید

 

دست ازتوبرنگیرم تا کار من سرآید

ازداستان عشقـت دارم بسـرکـتـابـی

  

بـهــا رمـیـرسـد

  

درغم احزان مشین چون سبزه ساران میرسد

آنـک ازمـیـراث گـل صـد لالـه زاران مـیـرسد

 

درخزان غمگین مشو چون نوبهاران میرسد

نـرگس ولاله اگــرخشکیـده گــردید درخـزان

  

پــرتـوعـشق

  

گشـتم گـرفـتـار ودلـم درقـفـس افتا د

بند بند وجودم زرخـت درهوس افتا د

 

تـا پـرتـوعشقـت بدلـم یـک نفس افتا د

چون نرگس مستت بمن دلبری آموخت