١١٨دوبیتی                  

اورنگ عشق

  

سینه را سازد نشان سنگ عشق

تکیه گاه شـانه ات اورنگ عشق

 

تـارزلـفـت میـزنـد آهنگ عشق

ای همه سیمای تــولطـف خــدا

  

تـــرانـه عشق

  

بخـوان نغـمه ء پرفسـانه زعشق

نـوا کـن نـوای نشــانـه ز عـشق

 

مغـنی بـزن یک تــرانه زعـشق

به آهنـگ آن خِـسروانی سرود

 

مـینــای عـشق

 

همچومنصـورسرنهد درپای عشق

هـرکه خّورد یک جـرعه ازمینای عشق

 

هـرکه دارد بـرسرش سودای عشق

ثبـت شـود در دفـتــرعشـاق عـشق