دوبیتی   ١٢

 

خــون دل

  

کـه بـا رغصه ام سنگینه امشب

دلـم ازخـون غـم رنگـینـه امشب

 

  خــدایـا ایـن دلـم غـمگیـنه امشب

  نــدارم طـا قـت ایـن رنج وغـم را

  

بیــا

  

بـا سـا غـری ازمی تـوای یار بیـا

بـا یـک غــزل نـا ب بــد یــداربیـا

 

بــرگـیـردل و. در بــر دلـداربیــا

سـازدل ما کـوک زآوازهءتوست

  

مــگـــو

  

بـا همچـومنی. قصـه دلـدارمگو

درمحضـرخیا م از عـطــا رمگو

 

تـا یـار نـداری. سخـن ازیـار مگو

با حا فظ وسعـدی مگوقصه عشق