دوبیتی  ١٣٢            

دعــا یـت تا سحـربا من

 

سلامت روزبا تودعایت تا سحربا من

گل شادی تـرا باشد غمت با چشم تربا من

 

بـروجـا نـا خـدا با توتمامی خطربا من

زهجرانت اگرنالم غم ما را مخورایگل

  

شـب عـا شـقـا ن

  

عشق ما را توی چشم آن مه رعنا ببین

درجوارم رقص عشق را درشبی زیبا ببین

 

ایدل امشب بزم ما را درشب یلدا ببین

درکنارما نشین تا بانگ صبح بـا سازونی

  

بـا من جـدال مـکـن

  

مکتـب عاشقیست دلم بغـیرازاین خیال مکن

نمازروبه عـارضـت به سجـده ام محال مکن

 

با دل بیقـرارمن ایگل من جدال مکن

صورت فرخنده توکعبه وقبله من است