دوبیتی  ١٣٦              

شـراب عـشـق

 

شده مـاه رخـت بـرمن حـواله

شـراب عشق تـوازبـس زلاله

 

فتاده عکس چشمت درپیالـه

بجام می نوشتـنـد نوش بادت

  

آسـتـان تبــرک

  

گـوئـی پی فـرمان بقـربان تورفته

انـگـارپی چـا ل زنخـدان تــورفتـه

 

بیچاره دل من پی فـرما ن تورفـتـه

دانی دل شیـدا کجا رفـت وچکارکرد

  

ره آورد

 

آنکه بـودانـدرخـم زلـفـت گـرفتـارآمده

عا شق دل خسته ات اکنون بدیدارآمده

 

بیـن بـدرگاهـت نگارا عاشـقی زارآمـده

یک نظـربنگـرمن دلخسته را ای نازنین