دوبیتی ١٣٩           

سـلطـان دل

  

این چه تیراست نازنین درسینه ما میکنی

ما که دلرا داده ایم ازچه چنین هـا میکنی

 

با کـرشمه عشوه ها درکاردلها میکنی

غمزه چشم قشنگت میبـرد دین ودلـم

  

بــام دل

  

پیچیده ام درزلف توازسـرچـرا وا میکنی

حالا چـرا ای نازنین این پا وآن پا میکنی

 

رفـتی چـرا ای بیـوفا خون دردل ما میکنی

من مانده ام درانتظاربا این دوچشم بیقرار

 

شب بحــران

 

قدم رنجه نکردی ودمی سوی جانان نیامدی

ای خیال انگـیـزجما ل کناردل نا لان نیامدی

 

بعـیاد تم ای مه تابان شب بحران نیا مـدی

نگفتمت مرا بجزدیدن رویت خیالی نیست