دوبیتی١٤٠                                                                                  

کجـا رفتـه ای

  

روح روانم بگو رو بکجـا رفته ای

یا که بمجسد پی حمد و ثنا رفته ای

 

ساقی جـانم بگو دوش کجا رفته ای

درپی بـــزم دلی یـا بکــدام منــزلـی

 

تــوچیـزدیگری

  

ازچـه اینسان ایـن دل سـوداگــرمـا میبـری

پیش چشمـم دلبرا تـو یک سروگردن سری

 

ای رخت چون ماه وای سیمای توهمچون پری

لعـبتـان ومهـوشان را دیـده ایـم انـدر جهـان

 

شاهــد عشق

  

نکشم منت هیـچ سلسله مـوی دگـری

نخورم آب بقا جـززسـبـوی تــو پــری

 

نـروم ازسـرکـوی تـو بکـوی دگـری

خظـراگـر آب  حیاتـم دهد درشب قدر