دوبیتی١٤٢

  اگـه خـدا را ببینـم

طـنــــز

ازاو پـرسـش کـنـم صـدها چـرا را

چـرا تـومـیکـنی آشـفــتــه مــا را

 

اگـه روزی ببـیـنـم من خــدا را

چــرا کــردی چنیـن برکـل دنیا

  

نـام نیـک

  

بـرایـت میکـننـد صـد حجـله برپـا

کزاین رفـته بمانـد نام نیک، برجا

 

چـوبـا نـام خـوشـی رفتـی ز دنیــا

نویسـنـد بـرسـر سنـگ مــزارت

 

بـی ربـط

 

گـرفـتـن بــردنَش اونـو بــزنـدان

یکی پـرسیـد چته گفت درد دندان

 

یکی بـوق زد کـنـار حـوض میدان

مـرتـب داد مـیـزد با آه و نــا لـه