دوبیتی  ٤٣ ١                                                   

مـهمـونی داشتـیم

  

ســرشـا م بـا زنــم گــرم دعــا بـود

 شـلیـتـه برتـنتش  لنگـا ش هوا بود

 

دیشب صـغـرا خـا نم مهمون ما بــود

 بـرفـتـش بعـد شـا م تـا که بـخــوابـه

  

ولـم کـن

  

بـدنـبـا لـش ماه گـــرم دیگـراومـد

ولـم کـن حـوصـله ازبیخ سراومد

 

فــریـاد که ایـن مـا ه هـم سـراومـد

نمـی دونم چـی مـیشـه مـاه بـعـدی

 

یـکـی بـود یکی نبود

  

یکی شیـرتـوی هیـچ صحرا نبودش

دیـدن امـروزبـود و فـــــردا نبودش

 

یکی بـودش  یکی اونجـا نبـودش

هـمه رفـتـن پـی دیــروزبـگــردن