دوبیتی ١٤٤

شکـا یـت

طـنــــز

شکـا یـت  کـــرد ز دوري حـبـیبـش

ازاونـجــا دیــد بــزن اونو بـبـیـنـش

 

یکی تـب داشـت بـرفـت  پـیـش  طـبـیـبش

طبیب گفتش بروفردا نوک تیرچراغ برق

 

پـشـیـمـا ن

  

بــرای مـردنـت کـفـن خــریـدی

پـشـیـمونی چـرا رفتی خـریدی

 

نشـستـی هی شبـا نقـشـه کـشـیـدی

حـا لا دیـدی کـه امـروز هم نمـردی

 

دکـتــربـیــا

  

به یاروگـفتـه بود خونه تون آبـاد

دلـش مـیخـواد بیادتـا مسگـرآبـاد

 

تـلـفـن کـرده بـود بـه مسـگـرآبـا د

که دوسـت من خودش رانفله کرده