دوبیتی  ١٤٥                  

من چـی بـگـم

 طـنــــز

نکـردی خونه رو هـرگـز نظـا فـت 

چــرا تـو میکـنی ایـنـقـدر حما قـت

 

تـمـوم خـونه رو کـردی کـثـا فـت

آخـه من چـی بگـم تـا تـو بـفـهمی

  

سـبـزسـبـز

 

جـانـت هـمیشـه سـبـز سبزاست

سبزی تـوهمیشـه سبزسبزاست

 

امـروزکـه چـنـیـن   سـبـز سـبـزی

حا لا که چنین سبزشدی سبزبمانی

 

قـصـه بـخـوانیـم

  

بــرای هـم شبـا  قـصـه  بـخـوانیم

خودت با یـد که این موضوع بدانی

 

بـیـا تـا قـــدر یـکـدیـگـر   بـدانـیــم

اگه رفتی بخواب مربوط بمن نیست