دوبیتی  ١٤٦

مـدام بجـنـگـه

طـنـــز

یه دستش ساندویچ یه دست تفنگه 

مـدام با ایـن واون داره میـجـنگــه

 

همه میگـن قـلـی دائـم بـجـنگـه

برای چارتا پا پاسی باج گـرفتن

  

آجـیـل یـلـدا

  

آجـیـل مـیخـریــد بــرای یــلـدا

بیـچـاره تـلـف شـد تـوی سـرما

 

هـی وعــده مـیــداد  بــرای فــردا

عـمــرش نــرسـیـد برای خـوردن

 

دزد خـونه گـی

  

سه چـارتـا قـپه هم  روشـونه شـون بــود

یه وقت دید ش که دزد هم خونه شون بود

 

هـمش دنـبــا ل دزد خـونه شـون بــود

یه شـب تا صبح نشست کشیک از دور