دوبیتی  ١٤٧

قـلـیـا ن کـجـاسـت

طـنــــز

شـدن ویـلـون مـیـان شهـرتهرون

کـجـا مـیشه کشیـد یکدونه قلیون

 

دوتــا از آدمـای خــوب شـمـرون

یکـی از پـاسـبـان پـرسید سئوالی

  

دعـای سرسفـره

  

بجـایش داده بودن سـرکه شـیـره

دعــا کــردن کـه بـقــا لـه بـمـیـره

 

سـر شـب رفـتـه بـودش ما ست بگیره

گــرفـت ورفـت نشـستنـد دور سـفـــره

 

صـیـد مـاهـی

 

بــرای  صـیـد ماهـی  تـوی دریـا

همه گـفـتـن  میـریم  باشه تا فردا

 

تنی چـنـد پـاسبـان رفـتـن به صحـرا

ولـی تفـنگ شـون فـشنـگ نداشتـش