دوبیتی  ١٤٨                 

شـب یـلـدا

  

نشـونـی میـدادش زدشـت وصحرا

مـیگـفـت بـاشـه بــرای شـب یـلدا

 

هـمش وعـده مـیـداد بـرای فــردا

بهـش گـفـتـم بـگــو کـجـا مـیا ئی

  

مـفـت خـور

  

چـرا پـولـی بـراش یـواش نـدادی 

کـه دلـرا بــردی و بـجـاش نـدادی

 

تــوکـه دل بـــردی و بـجـا ش نــدادی

گـمـونـم مـفـت خـوری کـارتــو باشـد

 

جـون بـگـیـرم

  

بـخـورم تـا کـمـی هـم جـون بـگـیـرم

بـجـاش رفـتــم زقـصـاب رون بگیرم

 

پــریروزرفـتــه بــودم نــون بـگـیـرم

بدیدم تـوی نونوائی دیگه نونی نمونده