١٤٩ دوبیتی                         

سـفـیـنـه سـا ز

 

بـــرای ایـن سـفـر زمـیـنـه سـازم

بـگـفـتـا نـصـف شب اونو میسازم

 

یکـی گـفـتـش کـه مـن سفـیـنـه سازم

بهـش گـفـتـن که خـورشید خیلی داغه

 

خـط فـقـــر

  

گـرفـتـاری بـهـرجـا ؛ جـا گــرفـتـه

دلـم از گـشـنـگـی ؛ بـوی نا گرفته

 

خـط فــقــرایـن روزا بـا لا گــرفـتــه

تـوی ایـن قـاره هـم اوضـاع خـرابه

 

پــول نـفـت

  

پـول نـفـتــو مـیـارن در خــونـه

مـیگن که پـسـرت خیلی جوونه

 

عـجـب قـشـنـگ شده دورزمـونـه

مـیـان  فـقــرا  بـمـن     نـمــیــدن