دوبیتی   ١٥            

مـرحـمت کـن

 

بــدرد مـسـتمنـدان  رحـمـتی کـن 

به پا خیزش زمـردی غیـرتی کن

 

 بتـیـما ر یتـیـمـا ن هــمتـی کـن

 اگــردیــدی که آزمنـدی نشسته     

  

راه بهـشت

 

بگـُستـر سـفـره ای بهرغـریبا ن 

بـدست آور. دلـی را از یتـیـما ن

 

تــوکـه داری سـریــاری زایما ن

بهـشت جـوئـی اگـردرآخـرعمــر

  

بــرادری کـن

  

کـس را مگــذار به زیــر منـت

بـنـگــر هـمـه را بچشـم حرمت

 

هــرگـزمنـا ز به زور و قـــوت

بــا خـلـق خـدا  بـــرادری کـــن