١٥٠ دوبیتی                             

عـیــد آمــد

 

یـک دسـت لـبآس ؛ زاپـاس نداریم

مـا بـهـرخــریدش ؛ شـانـس نداریم

 

عـیــد اومــد ومــا لـبـاس نـداریـم

هــرچـنـد کـه زیـاده تــوی بـا زار

  

شـب عـیــد

 

بــرای بچـه مـون گـیـوه بـگـیـرم

بـهـم گـفـتـش بــرم شـیـره بگیرم

 

زنـم گـفـت عـیـد بــرم مـیـوه بـگـیـرم

بـهـش گـفـتــم عــزیــزم پــول نــدارم

 

هـمـه هـسـتـن

  

هـمـگـی دورآن سـفـره نشستـند

جــواد و زیـنــل و فـتـانـه هستند

 

شـب عـیـده هـمـه خوشحـال ومستند

بـتــول خـانـم و صـغــرا  بـا صـفـیـه