دوبیتی ١٥١    

گـفـتــم بــرایـت

  

تـوازقـهـروادا جــورجـفـا گـفـتـی بــرایم

تـو ازبی مـهـری ورنگ وریا گفتی برایم

 

من ازمهر وفا صلح وصفا گفتم بـرایـت

من ازعشق تو و  لطف خدا گفتم برایت

  

دو بـاره بیــا

  

درخشا نـتـرزماه دیـدمت ایگـل دوباره بیا

چوشب رسیدازراه وماه رخشان شد بااشاره بیا

 

شب بـدیـدن من زروی مهـرای ستـاره بیا

بمجلس عیش اگرداری ذوقی خوش آمدی جانا

 

تقدیم به روح پّرفتوح قمرالملوک وزیری

  

جـام ساقـی و بــزم شــا عــرانـه کـجـاست

صـدای ( قـمـر) وصــوت شــبـانـه کجاست

 

دراین مجلس عشق جـای تـرانـه کجـاست

ســرود عشـق را چـه شد نـوای تــار کـو