دوبیتی ١٥٢    

چـه مـیـشد

  

کـا شکه امــروز کنـار دل مـا بـود

چـــه مـیـشد بــدر مـنـزل مـا بــود

 

آنکـه یک روز قــرار دل مـا بـود

آنـکـه رفـت و نمـانـد تا خط آخـر

  

چــه خـبــر

  

ازبهــرشـفـای دل بـیـمـار چـه داری

بازگـو خبـرازخانه ي دلدارچه داری

 

ای بـاد سحـرگـاه خبـرازیـارچه داری

مـا که مشتاق خـبـرازخـانـه ي یاریم

  

مـطـاع عـشق

 

بـرخـال لبـش سـخـت گـرفتار شد م

دل دادم واز جــان خــریــدار شـد م

 

من کـه چنـین عـاشق آن یـارشـدم

تـا بـدیـدم دوچـشـمـان سـیـا هــش