دوبیتی ١٥٣    

جـوشـش عشق

  

با غـصـه کـنـار دل بیـمـارنشسـت

برعشق توگـرفـتـار وبیـدارنشست

 

دیشب که دلـم درطـلبت زارنشسـت

تا صـبح سحـرچشـم نیا سود بیادت

  

فـقـط تــو

  

بغـیـرتونگـاه برچهـرهء دیگـرکنـم من

بگـوجـا نـرا فـدای مقـدم دلبـرکنم من

 

نمی خواهم که بی تو ساعتی راسرکنم من

بغــیــرتــونـدارم دلـبــری بـا ورنــداری؟

 

قــول عـاشـق ( جا هـل )

 

عـاشق تــرینَ عــا شـقـان بــرات بشـم

قــول مـیـدم درخــونـه تـون گـدات بشم

 

میـخـوام که من عـاشق اون چشـمـات بشم

اگـه بــزاری کـه بیـام  تـــوخـــونـه تـــون