دوبیتی ١٥٤    

گــرفـتـار

  

عــاشـق روی تـو و بـیـمـار تــو نـیـست

 کــو آنـکـس کــه گــرفــتـــارتــونـیـست

 

کس نیـست در این شهـر که غمخوارتونیست

 از بـس قـشـنـگ اســت  جـمــال تـــو پـــری

 

نجــوای عـشق

  

اگــررنـج بــودی بــدوشم مـکشیدم

بگـوش جـان صـدایت را میشنیـدم

 

اگـردرد بـودی بجـانـم مِیـخـریـدم

اگـر فـریاد یا نجـواگرعشق بودی

 

دنـیـای عـشـق

  

شـدم آواره ي  دریــای عـشـقـت

بـگـردم سـاکــن  دنـیــای عشقت

 

شـدم سـرگـشـتـه ي صحـرای عشقت

مـدد کـن تــا کـه مـن  آرام بـگـیــرم