دوبیتی٦ ١٥    

چـشمـت بردیگـری بود

  

گما نم چشم شهلایت بجای خوشتـری بود

دل زیـبـا پسـنـد تـــو بـروی  دیگـری بود

 

نشستی با من ورویت بسوی دیگری بود

نمی کـردی بمن لطـف ونـداشتـی مهربانی

  

فــریاد هجــر

  

نشستـه بـا می وسـازشـبانه

زهـجـرروی تــو گـیرم بهانه

 

به عـشقـت میسرایم صـد تـرانه

بسی دارم زهـجـران تـو فـریاد

 

دل غـمگـیـن

 

زهـجـــران رخ یـارم نشسـتـه

کـه درد ازجـوردلـدارم نشسته

 

بسـی غـم بـر دل زارم نشسـتـه

خـدا را چـاره ای بـرحا ل زارم