دوبیتی ١٥٧    

بـر دل وفـا کن

  

خـوش نگه دارش مکن بردل خیا نت

مـبـا د هـرگـزبکنـد ایـن دل شکـا یـت

 

ملک دل بـا شـد به پیش تـواما نـت

تـا دلـم دارد صـفـا بـا او  وفــا کـن

  

عـاقـبـت خــوش

  

تـا ایـن خـبــرازیـاردل آرام گــرفـتــم

مـانـدم بـرتـوایگـل وفــرجـام گـرفـتـم

 

آنـدم که من ازکــوی تـو پـیـغـام گـرفـتــم

هـرگـزنـرفـتـم بدان سـوکآنجـا صفا نیست

 

بـوسـه عـشـق

  

ازبـهــرسـکــون دل بیـمـا رگـرفـتــم

زان لحـظـه که بوسه زلب یارگرفـتـم

 

آنــروزکه تــرا بـهــردلـم یارگـرفــتــم

هـرگـزنشـدم ازتـو وازعشـق توخسته