آفـتــاب عشق

 دوبیتی ١٦٢        

 

درشیشـه ي عشق هـنـوزگلاب است

 

با عشق بنشـین که چون آفُتاب است

 

درکـوزه ي مـی هـنـوزشـراب است
 

گـرعشق تـرا کـرد گرفـتـار مـتـرس

 

 

بـاغ عـشق

 

 

چـوبـرق عشق زچشمـان تو دیدم

 

چـوگـل ازبـاغ عـشــق تو بـچیــدم

 

من ازکنـج لـبـا نـت بـوسـه چیـدم

 

زعشقـت قـصه سفـتـم به سـیـنـه

 

رویــا

 

 

چشم وابروی تووآن قد وبالای تو خوش

 

کـه همـه تار وجودم بـه تـمـنـای توخوش

 

دلم ازغمزه ي عاشق کُش زیبای توخوش

 

آنچـنان جــلوه کـنــد آن رخ مهـتــابی تــو