عـشق جـهـا ن

 

دوبیتی ١٦٣             

 

دچـارعشـقـم و سـخـت داسـتـا نم

 

مکـن حـیـرت که من عشق جهانم

 

مـگیـرازمـن نشـانـه بـی نـشـا نـم

 

اگـردیــدی کـه افـتــادم بـپــا یــش

 

 

مـن چـه کـرد م

 

 

چــرا بـر عشـق مـن نـظــرنـداری

 

کـه صـد درد بـر دل من میگـذاری

 

چــرا ازحــرف مـن جـا نـا شـکـاری

 

نـمی گـوئـی کـه مـن بـا تـو چه کردم

 

غـمـزه ي چـشـم

 

 

دل مـا را اسیــر لـــرزه کــــردی

 

گـرفـتـارم تـو دریک لحظه کردی

 

زچـشـمان سیـاهـت غـمـزه کــردی

 

فتادم پیـش پـایـت بـا دوصـد عشق