دوبیتی ١٦٤    

مـهــر و جـفــا

  

شیـدای عشق توو بــرای تـو سوخـتم

لیک من از آن یک جفـای توسوختم

 

یک عـمرهمچـو شمع بپای توسوختم

هـزارو یک مـهــرداری ویک جــفــا

 

سـا یـه عشـق

  

کـه جـزعشق تـوچیـزی می ندانم

کـه تـا در سـا یـه ي عشقت بمانم

 

مـن آن دلـداده ي بـی خـا نـمـا نـم

بسـی دنـبـال عـشق تـــو دویـــدم

 

درد کـشـیـدم

  

شـدم حـیـران رویـت تـا که دیـد م

چـو در راه تـومـن درد ها کشـیدم

 

بـسـا دنبـا ل عشقـت مـن دویــد م

بـگـفـتـم نـا زنیـن من را میــا زار