دوبیتی ١٦٥    

 

سنـگ عـشق

 

 

نـمی گـردم ز تـو یک لـحـظـه دلتـنگ

 

که از شـوقم زنـم سـازی خوش اهنگ

 

اگـرعشقـت زنــد بـرپـای من سنـگ

 

بجـا یــش روی خـوش دارم تـوقـع

 

 

ثـمــرلـطـف

 

 

بـه زیــر پـای خــود یکــدم نظـر کن

 

زلـطـف خــود دلـم را پُـــر ثـمـرکـن

 

زاحــوالـت مــرا جـا نـا خـبــرکـن

 

چـو دیـدی اوفــتـــادم زیـرپــا یت

 

یـک لـحـظــه

 

 

دل مــا را اسـیــــر لـــرزه کـــردی

 

گــرفـتـارم تـو دریک لحظه کـردی

 

تو بـا چـشـم سـیا هـت غـمـزه کـردی

 

نـشـستم زیـرپا یـت بـا دوصـد عـشـق