دوبیتی   ١٧             

نیــا مــد

  

شـفـا بخـش  دل زارم  نیـا مـد

خـداونـدا پـــرسـتـا رم نیـا مـد

 

    مــرا تب آمـد و یـــا رم نیــا مـد

    چه سـا زم بی دوای درد عشقم

  

گـلــه

 

توی دکا ن دلت مدا د هفـت رنگ نـداری

نـازتم قـبـول دارم  اگـرم جـنـگ نــداری

 

پـیـداست که بمـن نـگـا ه خـوشـرنگ نداری

تو چشـا ت دارم می بینم که بـرام ناز میکنی

  

نقـا ش عشق

  

بیـدرنگ اندربیا بان   نقشـی ازمجنون کشید

عکسی از لـیلا که بـود آوارهء مجنون کشید

 

گفتمش نقشی بکش ازعشق وازدلداده گی

گفتمش دیگـر چه  داری درسرت آنرا بکش