شـعـــرشـاعـــر

 

دوبیتی ١٧١                                       

                                  

زعشق شیرنتـرازقـنـد وعسـل گـفـت

 

کـزاین آوازهـزاران غنچـه بشکـفـت

 

چوشاعـربهـرجانانش غـزل گـفـت

 

بگـوش گلستـان آوازعشق خواند

 

 

دلـدار نـیـامــد

 

 

گـذشت ازنیـمه شب دلدارنیامـد

 

که خـواب بـردیـده ي بیدارنیامد

 

دلـم تـنـگه خـدایـا  یـارنـیـامـــد

 

نمـی دانـم چه سـازم بادل تنـگ

 

 

چــرا رفـت

 

قـرار بـودش بـیـاد اینجـا نیامد

 

کـه امشـب درکنـارمــا نـیـامــد

 

شـب آمـد یـار من ازراه نیامد

 

نـمیدانم کجـا رفـت وچـرارفت