شـعـــر تــر

 

دوبیتی ١٧٤                          

 

آلـوده نـکـنـم بـهـــرکسی شعــرتــرم را

 

تاآنکه بخوانی همه وقـت شعـرواثرم را

 

من برچشـم سیـاهـی نـفـروشم هـنـرم را

 

میخواهـم که تو باشی همه دم یاورویارم

 

 

عــرش خــدا

 

 

سـوختن به آتش همه جا مهروفا را

 

آزرده نـمـودنـد  دل عــرش خـدا را

 

آنـروزکه بسـتـنـد در دکـان صـفـا را

 

کـردند فـرامـوش همه آئـیـن محبـت

 

ویـرایـش عـشق

 

 

آنکـه دربـنـد تـو بـاشـد. آزاد تـر است

 

کـیـن خـا نـه به ویـرایشـت آباد تراست

 

درسلسله ي عشق تو. دل آباد تـراست

 

ایجـان بـیـا خـانـه ی عشقـم توآبـاد کن