خدا درقـلب توست

 دوبیتـی ١٧٦                                       

نـمـیـدارد خدا ازخـود جـدایـت

گـذارد نـام خــود را دردهـانت

 

مگـرد هـرگــزبـد نـبـا ل خـدایـت

خـدا درقـلـب تـو با شـد همیـشـه

  

فــرش عـشق

 

یک خـانـه پَِـراز لالــه وشمشاد بسازم

کـاخـی بـدوراز غصه. بسی شاد بسـازم

 

ازعـشق رخـت خـانـه ای  آبـاد بـسـا زم

 فـرش عشـق را کنم پهـن. زیـرقـدم تــو

 

آتـش فــریـا د

  

من بـا تـو ومـا کشـوری آبـاد بـسـاز یم

خـاکـی بـدوراز فـتـنــه وبـیـداد بسازیم

 

ازخاک سکـوت آتـش فـریـاد بـسـاز یـم

گـریار وهـمـره بـشـوی تـوبـهـرایـنکـار