دیــوان عـشق

دوبیتـی ١٧٧                              
                             

گـذاردم در بــرت دیـوان عشق را

 

نـوشتم بهـرتـو بــرهـا ن عشق را

 

سپــردم دست تـوپـیمـا ن  عشق را

 

مـواظب باش که جـانم درکف توست

 

 

چـشم تــر

 

 

کـس شـا هـد چـشـمان تـرم نیست

 

کـه امـیـــد بـــروز  دگــرم نـیـسـت

 

شـب آمـد ودلـداربـبــرم نیـسـت

 

یـارب چـکـنـم  بـا دل    شـیــدا

 

یــاد دوست

 

 

بـدیـن شـعـرقـشـنـگ شـادم نمـودی

 

کـه اینـسـان از غــم آزادم نـمـودی

 

چـه شـد ای نـازنـیـن یـادم نـمـودی

 

الـهـی سـالـهـا عـمـرت دراز بــا د