لحـظـه ی آشـنـائـی

 

د وبـیـتـی ١٨٠                                     

 

هـمـه راز درونـم  بـــر مـلا شـد

 

چـه کـرد با ایـن دلـم تا مبتلا شد

 

دو چـشـمـم با دوچشمش آشنا شد

 

نـدانـستـم که آن چـشـمـان جـا دو

 

 

لعبتی ای نازنین

 

 

لعـبتی ای نازنیـن سـروگلستان گـشتـه ای

 

همچوقـرص نقشبی ماه درخشان گشته ای

 

ایگـل زیبای مـن چـون مـاه تا بـان گشته ای

 

پیش رویت مه جبین زهـره خجا لت میکشد

 

ایکـاش نـبـود

 

 

کاش هـیچ کس بغـم مـبـتـلا نبود

 

کـاش هیـچ معشوقه بیوفـا نبـود

 

کاش هـیـچـوقـت سخن ازبلا نبود

 

کـاش نبود عـاشق رنج کشیده ای