دوبیتی   ١٩          

بهـا رآمـد

  

زمستا ن رفـت وفـصـل دیگرآمـد

دل عشـا ق نـوروزجا بجـــا شد

 

   بهـا رخـوش نـفـس از دردرآمـد

   همه گـلها شکفت وغنچه واشد

  

تـوخـوشـگـلـی

 دوبیتی شکسته

هـیچ کسی مثـا ل تو خوشـگـل وزیبـا نمیشه

آخه هـرتکه جـُلـی نقـده و دیـبــا نمیشه

 

من همش گفـته بودم شکـل توپیدا نمشه

میدونـی چـرا میگـم که توتـکی مثال ماه

  

تـوزیبـا

  

تــوکـه رنگ رُخـت مثـل بهــا ره

چـرا جـون ودلـم ازتــو شـکـا ره

 

تــو کـه زیبـا تـری ازصد ستا ره

چـرا پس نا زنین با مـن بـجنگی