دوبیتی   ٢٢

روزه گرفـتـم

  

که من این روزه راطـاهـرگـرفتم 

چـوبـودم ازخــدا  شــاکـر،گـرفتم

 

   خـدا را  شـاهـد وناظـرگـرفـتــم

   گـرفـتـم روزه را بهــرثـــوابـش

  

مـــادر

  

چـگـونه نـازنین بـی تـــوننـــا لم

چــرا رفـتی نمـا نـدی در کـنـا رم

 

چــرا مـادر تــورفـتـی از کـنــارم

نمیدانـم کـه بـی تــومـن که هستم

  

قلبم شکستی مادر

  

تــوبـنـد بـنـد مــرا ازهـم  گسستی

دلـم را از فــراق صـد بارشکستی

 

تـــورفـتـی مــادرم قـلبـم شکستی

تـــورفـتـی ومــرا تـنهـا گـذاشتـی