دوبیتی ٢٣ 

نازشصتت

 

شکستی پشت مارا نازشصتت

چودادم رایگـان دل را بـدستت

 

بیغـما برده دلرا چشم مستت

نمیدانم دلم را میـکنـی شــاد

  

گل ســرخ

  

کنارقـلـب مـن مـانند عشقـت پا گــرفته

عزیزم عشق تـودرتوی سینه جا گرفته

 

گـل سـرخی که دادی روی سینه جاگـرفته

اگرگـل روی سینه جـای تـو اینـجـا گـرفته

  

دل پریشا ن

  

چرا که مثـل  اوپیدا نمیشه

چه سازم بارالها دل پریشه

 

هـمی گــردم بـد نبا لش همیشه

نوشتم نام نـابش بـردل خـویـش