دوبیتی   ٢٦

حاصـل غــم

  

ز سینه سـوزدردم کـم نبآشد 

بدین مشگل مـرا همدم نباشد

 

 

مـراحا صل بجـزازغـم نباشـد

زهجـرش جـزگل ماتم نـرویید

  

درد عشق

  

ازانـــدم که بعشق مبتــلا شد

تـمام تــار و پــودم برفنا شد

 

ای وای که دلـــم غــــرق  بـــلا شد

چه میپرسی زمن احوال چون است

  

چـراغ عشق

 

چــو من دائم زسوز آن بسوزی

بکوش تا که چـراغی برفروزی

 

چـراغ عاشقی گــر بــر فــروزی

دل بی عشق ندارد سوزوسا زی