دوبیتی ٢٧ 

بـهای عشق

                                                                    

تـمام عـمـر به دینـاری نیـــارزد

سـریکه عشق ندارد چون بیارزد

 

اگردل بهـردلــداری نــلــــــرزد

اگـرعشقی نداری برسرخویـش

  

دعـای سـفـر

  

زحـق خواستـم برایت مـن شفا را

فــرامـوشت مبـا د یـکـــد م خدارا

 

روان کــــردم بـدنبــآ لـت دعــا را

به امیـد ش بـروهـرجا که خواهی

  

قسـمـت

 

پیراهنی ازغنچه ی یا س رخت تنش کرد

بـا یـک غــزل نـاب مـرا خــاک درش کرد

 

آن دلبـرزیــبا که خـــدا  یـــار منش کــــرد

عشـقی که بیک غـمـزه مرا طبع غـزل داد