دوبیتی ٢٩

قـبله عشق

 

جـزجاده ی وصل تورهم نیست

غـیرازرخ تــو قـبـله گـهم نیست

 

من عاشقم وعشق گنهم نیست

هـردم که نماز کـنـم بـــرویت

  

مـژده وصـل

  

بـوی خـوش دلبرچنـان بـــوی بهاراست

جشن وصال است که درخـانهء یاراست

 

درآب وآتش هـــمه جــا نـقش نــگار است

هـروعـده جانان که دهد مژدهءوصل است

  

صفای یــار

 

نشسته ام براهت تا روی توببینم

دارم بدل دعـایت که داغ تونبینم

 

ای یارنـا زنینــم دلـبـــرمه جبینم

گفتی صفای جانی کنارمن بمانی